Privacybeleid Newssupply

Newssupply is een handelsnaam van App Imperium B.V. Newssupply ontwikkelt en produceert mobiele applicaties (“apps”) voor haar klanten. Hierbij verzamelt zij persoonsgegevens. Newssupply vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in februari 2020. Newssupply houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Bij wijzigingen zult u worden geïnformeerd en, indien nodig overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, worden gevraagd voor uw toestemming. Newssupply is gevestigd in Nederland.

 1. Categorieën van persoonsgegevens en op welke wijze deze worden verzameld

Newssupply verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en omvatten gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Gegevens die wij nodig hebben om in contact met u te blijven ten behoeve van de uitvoering van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot een van onze apps
  • uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie(s) waar u aan verbonden bent, adresgegevens, titel, telefoonnummer;
 • Gegevens die wij nodig hebben voor administratieve doeleinden
  • uw relatienummer, rekeningnummer, BTW-nummer en overige gegevens die u aan ons kenbaar maakt, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst die tussen u en Newssupply wordt gesloten;
 • Gegevens die afkomstig zijn of voorvloeien uit uw bezoek aan onze website of gebruik van een door ons ontwikkelde mobiele applicatie (app);
  • gegevens die op (online) contactformulieren of via de app onder bijvoorbeeld de “comments” door u zijn ingevuld, zoals uw naam en e-mailadres;
  • gegevens verzameld bij het aanmaken van een account in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe heeft gegeven zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam. Het kan zo zijn dat deze gegevens worden gedeeld met derde partijen, zoals de partij die als klant door Newssupply een app heeft laten ontwikkelen;
  • middels het gebruik van door cookies verkregen gegevens over uw surfgedrag op onze website of via onze apps;
  • informatie over uw gebruik van de door u gebruikte en door ons aangeboden apps, zoals de bezochte pagina’s binnen de websites en apps, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
  • gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens);
  • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur;
  • e-mailadres nodig voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings;
 1. Doel van gebruik persoonsgegevens

Newssupply gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het aanbieden van producten en diensten in het kader van een gebruiksovereenkomst;
 • Voor het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of persoonlijke communicatie;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals fiscale verplichtingen;

 • Om het gebruik van onze diensten en producten te verbeteren. Newssupply zal de gegevens die worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van onze diensten zo anoniem mogelijk verwerken zodat deze gegevens ze min mogelijk te herleiden zijn tot een persoon.
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. Dit gebeurt op een geautomatiseerde basis;
 1. Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Newssupply verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • Op basis van een (gebruiks)overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • In verband met een gerechtvaardigd belang van Newssupply om persoonsgegevens te verwerken. Bij een verwerking op basis van deze grondslag zal aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit worden voldaan. Newssupply kan uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen;
 • Op basis van de toestemming die u heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Newssupply verwerkt de gegevens binnen haar eigen onderneming. Dit Privacybeleid is tevens van toepassing op (eventuele) toekomstige entiteiten van Newssupply en geldt voor de verwerking van persoonsgegevens binnen al de door haar aangeboden en/of door haar ontwikkelde apps. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Newssupply gebruik van (derde) verwerkers. Deze verwerkers zijn ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van Newssupply werken. Newssupply deelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht. Dergelijke partners hebben met Newssupply verwerkersovereenkomsten gesloten.


Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde partijen geschiedt alleen voor de hierboven in het Privacybeleid genoemde doeleinden en/of uitsluitend op basis van de reeds vermelde (wettelijke) grondslagen.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Indien u binnen een app van Newssupply wordt doorverwezen naar de website of app van een derde partij, bijvoorbeeld ten behoeve van het doen van betalingen, dan valt dit buiten het bereik van Newssupply en dit Privacybeleid. Wij raden u aan de privacy voorwaarden van de betreffende partij raad te plegen.

Newssupply kan bepaalde gegevens verstrekken aan zorgvuldig door haar geselecteerde derde. Deze derden selecteren op basis van de informatie die Newssupply heeft verzameld over uw surfgedrag binnen de apps, internetgedrag en/of aankopen gedaan middels of binnen een van de apps. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses.

Ten behoeve van het de door Newssupply aangeboden online advertentieruimte kan Newssupply derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin bezoekers worden ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). De in het kader van deze activiteiten gedeelde persoonsgegevens zullen zo veel als mogelijke geanonimiseerd worden.

Newssupply maakt gebruik van de advertentiediensten van o.a. Google voor het presenteren van advertenties binnen haar apps. De servers van o.a. Google bevinden zich (onder meer) buiten de Europese Unie. Om gebruikers van de apps de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan o.a. Google. Tussen Newssupply en o.a. Google geldt dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Google en onze andere advertentie netwerken hebben zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework. Google en onze andere advertentie netwerken zullen de met haar gedeelde gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Newssupply en niet voor eigen doeleinden.

 1. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Newssupply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals genoemd in dit Privacybeleid. Voor administratieve en fiscale gegevens is dit zeven jaar na het sluiten van het boekjaar waarin deze gegevens zijn opgenomen. In beginsel houdt Newssupply voor het gebruik van de gegevens die door haar worden verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van een gebruikersovereenkomst.

 1. De bescherming van uw persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn door Newssupply de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze beveiligingen beschermen onder andere tegen verlies, vernietiging, schade en tegen het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of bekendmaking van de gegevens. Zo zijn dataverbindingen en databases beveiligd, en hebben alleen de personen met de juiste autorisatie toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens hebben alle bij Newssupply werkzame personen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen middels de onder 9 vermelde contactgegevens.

 1. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten;

 • Het recht tot inzage. Dit houdt in dat u een verzoek tot inzage kan doen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie van uw gegevens indien deze onjuist zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen (toekomstige) verwerkingen van uw gegevens of om beperking daarvan, mits er geen juridische en wettelijke grondslagen bestaan die dit beletten;
 • Het recht om bepaalde door u afgegeven toestemming tot verwerking weer in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit/gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij kunt u de door u aan Newssupply verstrekte gegevens ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Deze gegevens kunt u vervolgens aan een andere verantwoordelijke overdragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten richten aan de in 10 genoemde contactgegevens.

 1. Cookiebeleid

De website en de apps ontwikkeld door Newssupply maken gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen door de webbrowser bij het bezoek aan de website en de apps van Newssupply. De website maakt geen gebruik van advertising of tracking cookies, maar enkel van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website voor uw bezoek geoptimaliseerd wordt en kunnen zonder toestemming worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, dit kan echter wel nadelige effecten hebben voor het optimaal functioneren van de website.

Google Analytics: De website van Newssupply maakt ook gebruik van de door Google Inc. aangeboden service “Google Analytics”. Deze service analyseert het gebruik van de website door haar bezoekers. Bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken per pagina, hoelang bezoekers op een pagina verblijven, de landen waaruit deze bezoeken komen en de pagina’s waarnaar wordt doorgeklikt. Wij gebruiken deze service om onze website te kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. Newssupply heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google gebruikt géén gegevens voor eigen doeleinden.

Ten behoeve van het analyseren van het gebruik van haar apps maakt Newssupply gebruik van Firebase. Firebase wordt tevens aangeboden door Google en voor de gebruikmaking van deze dienst geldt hetgeen zoals hiervoor vermeld ten behoeve van Google Analytics.

De Apps van Newssupply maken tevens gebruik van Marketing cookies. De persoonsgegevens die via de apps worden verzameld kunnen door Newssupply worden verwerkt en beschikbaar gesteld aan adverteerders. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies in de betreffende App en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van deze cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

Newssupply stelt persoonlijke gegevens enkel beschikbaar aan adverteerders als u als gebruiker van onze apps daarmee akkoord bent gegaan. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

 1. Contactgegevens

Newssupply verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch. Newssupply, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66796970, gevestigd en kantoorhoudende te 1013 AP Amsterdam aan de Danzigerkade 4.

Per e-mail

contact@newssupply.com

Per brief

App Imperium B.V.

Danzigerkade 4

1013 AP Amsterdam

Nederland


Privacybeleid Newssupply

Newssupply is een handelsnaam van App Imperium B.V. Newssupply ontwikkelt en produceert mobiele applicaties (“apps”) voor haar klanten. Hierbij verzamelt zij persoonsgegevens. Newssupply vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in februari 2020. Newssupply houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Bij wijzigingen zult u worden geïnformeerd en, indien nodig overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, worden gevraagd voor uw toestemming. Newssupply is gevestigd in Nederland.

 1. Categorieën van persoonsgegevens en op welke wijze deze worden verzameld

Newssupply verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en omvatten gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Gegevens die wij nodig hebben om in contact met u te blijven ten behoeve van de uitvoering van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot een van onze apps
  • uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie(s) waar u aan verbonden bent, adresgegevens, titel, telefoonnummer;
 • Gegevens die wij nodig hebben voor administratieve doeleinden
  • uw relatienummer, rekeningnummer, BTW-nummer en overige gegevens die u aan ons kenbaar maakt, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst die tussen u en Newssupply wordt gesloten;
 • Gegevens die afkomstig zijn of voorvloeien uit uw bezoek aan onze website of gebruik van een door ons ontwikkelde mobiele applicatie (app);
  • gegevens die op (online) contactformulieren of via de app onder bijvoorbeeld de “comments” door u zijn ingevuld, zoals uw naam en e-mailadres;
  • gegevens verzameld bij het aanmaken van een account in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe heeft gegeven zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam. Het kan zo zijn dat deze gegevens worden gedeeld met derde partijen, zoals de partij die als klant door Newssupply een app heeft laten ontwikkelen;
  • middels het gebruik van door cookies verkregen gegevens over uw surfgedrag op onze website of via onze apps;
  • informatie over uw gebruik van de door u gebruikte en door ons aangeboden apps, zoals de bezochte pagina’s binnen de websites en apps, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
  • gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens);
  • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur;
  • e-mailadres nodig voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings;
 1. Doel van gebruik persoonsgegevens

Newssupply gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het aanbieden van producten en diensten in het kader van een gebruiksovereenkomst;
 • Voor het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of persoonlijke communicatie;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals fiscale verplichtingen;

 • Om het gebruik van onze diensten en producten te verbeteren. Newssupply zal de gegevens die worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van onze diensten zo anoniem mogelijk verwerken zodat deze gegevens ze min mogelijk te herleiden zijn tot een persoon.
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. Dit gebeurt op een geautomatiseerde basis;
 1. Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Newssupply verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • Op basis van een (gebruiks)overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • In verband met een gerechtvaardigd belang van Newssupply om persoonsgegevens te verwerken. Bij een verwerking op basis van deze grondslag zal aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit worden voldaan. Newssupply kan uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen;
 • Op basis van de toestemming die u heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Newssupply verwerkt de gegevens binnen haar eigen onderneming. Dit Privacybeleid is tevens van toepassing op (eventuele) toekomstige entiteiten van Newssupply en geldt voor de verwerking van persoonsgegevens binnen al de door haar aangeboden en/of door haar ontwikkelde apps. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Newssupply gebruik van (derde) verwerkers. Deze verwerkers zijn ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van Newssupply werken. Newssupply deelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht. Dergelijke partners hebben met Newssupply verwerkersovereenkomsten gesloten.


Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde partijen geschiedt alleen voor de hierboven in het Privacybeleid genoemde doeleinden en/of uitsluitend op basis van de reeds vermelde (wettelijke) grondslagen.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Indien u binnen een app van Newssupply wordt doorverwezen naar de website of app van een derde partij, bijvoorbeeld ten behoeve van het doen van betalingen, dan valt dit buiten het bereik van Newssupply en dit Privacybeleid. Wij raden u aan de privacy voorwaarden van de betreffende partij raad te plegen.

Newssupply kan bepaalde gegevens verstrekken aan zorgvuldig door haar geselecteerde derde. Deze derden selecteren op basis van de informatie die Newssupply heeft verzameld over uw surfgedrag binnen de apps, internetgedrag en/of aankopen gedaan middels of binnen een van de apps. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses.

Ten behoeve van het de door Newssupply aangeboden online advertentieruimte kan Newssupply derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin bezoekers worden ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). De in het kader van deze activiteiten gedeelde persoonsgegevens zullen zo veel als mogelijke geanonimiseerd worden.

Newssupply maakt gebruik van de advertentiediensten van o.a. Google voor het presenteren van advertenties binnen haar apps. De servers van o.a. Google bevinden zich (onder meer) buiten de Europese Unie. Om gebruikers van de apps de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan o.a. Google. Tussen Newssupply en o.a. Google geldt dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Google en onze andere advertentie netwerken hebben zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework. Google en onze andere advertentie netwerken zullen de met haar gedeelde gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Newssupply en niet voor eigen doeleinden.

 1. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Newssupply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals genoemd in dit Privacybeleid. Voor administratieve en fiscale gegevens is dit zeven jaar na het sluiten van het boekjaar waarin deze gegevens zijn opgenomen. In beginsel houdt Newssupply voor het gebruik van de gegevens die door haar worden verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van een gebruikersovereenkomst.

 1. De bescherming van uw persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn door Newssupply de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze beveiligingen beschermen onder andere tegen verlies, vernietiging, schade en tegen het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of bekendmaking van de gegevens. Zo zijn dataverbindingen en databases beveiligd, en hebben alleen de personen met de juiste autorisatie toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens hebben alle bij Newssupply werkzame personen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen middels de onder 9 vermelde contactgegevens.

 1. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten;

 • Het recht tot inzage. Dit houdt in dat u een verzoek tot inzage kan doen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie van uw gegevens indien deze onjuist zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen (toekomstige) verwerkingen van uw gegevens of om beperking daarvan, mits er geen juridische en wettelijke grondslagen bestaan die dit beletten;
 • Het recht om bepaalde door u afgegeven toestemming tot verwerking weer in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit/gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij kunt u de door u aan Newssupply verstrekte gegevens ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Deze gegevens kunt u vervolgens aan een andere verantwoordelijke overdragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten richten aan de in 10 genoemde contactgegevens.

 1. Cookiebeleid

De website en de apps ontwikkeld door Newssupply maken gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen door de webbrowser bij het bezoek aan de website en de apps van Newssupply. De website maakt geen gebruik van advertising of tracking cookies, maar enkel van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website voor uw bezoek geoptimaliseerd wordt en kunnen zonder toestemming worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, dit kan echter wel nadelige effecten hebben voor het optimaal functioneren van de website.

Google Analytics: De website van Newssupply maakt ook gebruik van de door Google Inc. aangeboden service “Google Analytics”. Deze service analyseert het gebruik van de website door haar bezoekers. Bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken per pagina, hoelang bezoekers op een pagina verblijven, de landen waaruit deze bezoeken komen en de pagina’s waarnaar wordt doorgeklikt. Wij gebruiken deze service om onze website te kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. Newssupply heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google gebruikt géén gegevens voor eigen doeleinden.

Ten behoeve van het analyseren van het gebruik van haar apps maakt Newssupply gebruik van Firebase. Firebase wordt tevens aangeboden door Google en voor de gebruikmaking van deze dienst geldt hetgeen zoals hiervoor vermeld ten behoeve van Google Analytics.

De Apps van Newssupply maken tevens gebruik van Marketing cookies. De persoonsgegevens die via de apps worden verzameld kunnen door Newssupply worden verwerkt en beschikbaar gesteld aan adverteerders. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies in de betreffende App en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van deze cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

Newssupply stelt persoonlijke gegevens enkel beschikbaar aan adverteerders als u als gebruiker van onze apps daarmee akkoord bent gegaan. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

 1. Contactgegevens

Newssupply verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch. Newssupply, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66796970, gevestigd en kantoorhoudende te 1013 AP Amsterdam aan de Danzigerkade 4.

Per e-mail

contact@newssupply.com

Per brief

App Imperium B.V.

Danzigerkade 4

1013 AP Amsterdam

Nederland


Privacybeleid Newssupply

Newssupply is een handelsnaam van App Imperium B.V. Newssupply ontwikkelt en produceert mobiele applicaties (“apps”) voor haar klanten. Hierbij verzamelt zij persoonsgegevens. Newssupply vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in februari 2020. Newssupply houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Bij wijzigingen zult u worden geïnformeerd en, indien nodig overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, worden gevraagd voor uw toestemming. Newssupply is gevestigd in Nederland.

 1. Categorieën van persoonsgegevens en op welke wijze deze worden verzameld

Newssupply verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en omvatten gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Gegevens die wij nodig hebben om in contact met u te blijven ten behoeve van de uitvoering van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot een van onze apps
  • uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie(s) waar u aan verbonden bent, adresgegevens, titel, telefoonnummer;
 • Gegevens die wij nodig hebben voor administratieve doeleinden
  • uw relatienummer, rekeningnummer, BTW-nummer en overige gegevens die u aan ons kenbaar maakt, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst die tussen u en Newssupply wordt gesloten;
 • Gegevens die afkomstig zijn of voorvloeien uit uw bezoek aan onze website of gebruik van een door ons ontwikkelde mobiele applicatie (app);
  • gegevens die op (online) contactformulieren of via de app onder bijvoorbeeld de “comments” door u zijn ingevuld, zoals uw naam en e-mailadres;
  • gegevens verzameld bij het aanmaken van een account in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe heeft gegeven zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam. Het kan zo zijn dat deze gegevens worden gedeeld met derde partijen, zoals de partij die als klant door Newssupply een app heeft laten ontwikkelen;
  • middels het gebruik van door cookies verkregen gegevens over uw surfgedrag op onze website of via onze apps;
  • informatie over uw gebruik van de door u gebruikte en door ons aangeboden apps, zoals de bezochte pagina’s binnen de websites en apps, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
  • gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens);
  • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur;
  • e-mailadres nodig voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings;
 1. Doel van gebruik persoonsgegevens

Newssupply gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het aanbieden van producten en diensten in het kader van een gebruiksovereenkomst;
 • Voor het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of persoonlijke communicatie;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals fiscale verplichtingen;

 • Om het gebruik van onze diensten en producten te verbeteren. Newssupply zal de gegevens die worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van onze diensten zo anoniem mogelijk verwerken zodat deze gegevens ze min mogelijk te herleiden zijn tot een persoon.
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. Dit gebeurt op een geautomatiseerde basis;
 1. Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Newssupply verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • Op basis van een (gebruiks)overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • In verband met een gerechtvaardigd belang van Newssupply om persoonsgegevens te verwerken. Bij een verwerking op basis van deze grondslag zal aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit worden voldaan. Newssupply kan uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen;
 • Op basis van de toestemming die u heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Newssupply verwerkt de gegevens binnen haar eigen onderneming. Dit Privacybeleid is tevens van toepassing op (eventuele) toekomstige entiteiten van Newssupply en geldt voor de verwerking van persoonsgegevens binnen al de door haar aangeboden en/of door haar ontwikkelde apps. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Newssupply gebruik van (derde) verwerkers. Deze verwerkers zijn ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van Newssupply werken. Newssupply deelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht. Dergelijke partners hebben met Newssupply verwerkersovereenkomsten gesloten.


Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde partijen geschiedt alleen voor de hierboven in het Privacybeleid genoemde doeleinden en/of uitsluitend op basis van de reeds vermelde (wettelijke) grondslagen.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Indien u binnen een app van Newssupply wordt doorverwezen naar de website of app van een derde partij, bijvoorbeeld ten behoeve van het doen van betalingen, dan valt dit buiten het bereik van Newssupply en dit Privacybeleid. Wij raden u aan de privacy voorwaarden van de betreffende partij raad te plegen.

Newssupply kan bepaalde gegevens verstrekken aan zorgvuldig door haar geselecteerde derde. Deze derden selecteren op basis van de informatie die Newssupply heeft verzameld over uw surfgedrag binnen de apps, internetgedrag en/of aankopen gedaan middels of binnen een van de apps. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses.

Ten behoeve van het de door Newssupply aangeboden online advertentieruimte kan Newssupply derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin bezoekers worden ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). De in het kader van deze activiteiten gedeelde persoonsgegevens zullen zo veel als mogelijke geanonimiseerd worden.

Newssupply maakt gebruik van de advertentiediensten van o.a. Google voor het presenteren van advertenties binnen haar apps. De servers van o.a. Google bevinden zich (onder meer) buiten de Europese Unie. Om gebruikers van de apps de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan o.a. Google. Tussen Newssupply en o.a. Google geldt dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Google en onze andere advertentie netwerken hebben zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework. Google en onze andere advertentie netwerken zullen de met haar gedeelde gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Newssupply en niet voor eigen doeleinden.

 1. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Newssupply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden zoals genoemd in dit Privacybeleid. Voor administratieve en fiscale gegevens is dit zeven jaar na het sluiten van het boekjaar waarin deze gegevens zijn opgenomen. In beginsel houdt Newssupply voor het gebruik van de gegevens die door haar worden verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van een gebruikersovereenkomst.

 1. De bescherming van uw persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn door Newssupply de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze beveiligingen beschermen onder andere tegen verlies, vernietiging, schade en tegen het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of bekendmaking van de gegevens. Zo zijn dataverbindingen en databases beveiligd, en hebben alleen de personen met de juiste autorisatie toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens hebben alle bij Newssupply werkzame personen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen middels de onder 9 vermelde contactgegevens.

 1. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten;

 • Het recht tot inzage. Dit houdt in dat u een verzoek tot inzage kan doen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie van uw gegevens indien deze onjuist zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen (toekomstige) verwerkingen van uw gegevens of om beperking daarvan, mits er geen juridische en wettelijke grondslagen bestaan die dit beletten;
 • Het recht om bepaalde door u afgegeven toestemming tot verwerking weer in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit/gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij kunt u de door u aan Newssupply verstrekte gegevens ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Deze gegevens kunt u vervolgens aan een andere verantwoordelijke overdragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten richten aan de in 10 genoemde contactgegevens.

 1. Cookiebeleid

De website en de apps ontwikkeld door Newssupply maken gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen door de webbrowser bij het bezoek aan de website en de apps van Newssupply. De website maakt geen gebruik van advertising of tracking cookies, maar enkel van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website voor uw bezoek geoptimaliseerd wordt en kunnen zonder toestemming worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, dit kan echter wel nadelige effecten hebben voor het optimaal functioneren van de website.

Google Analytics: De website van Newssupply maakt ook gebruik van de door Google Inc. aangeboden service “Google Analytics”. Deze service analyseert het gebruik van de website door haar bezoekers. Bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken per pagina, hoelang bezoekers op een pagina verblijven, de landen waaruit deze bezoeken komen en de pagina’s waarnaar wordt doorgeklikt. Wij gebruiken deze service om onze website te kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. Newssupply heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google gebruikt géén gegevens voor eigen doeleinden.

Ten behoeve van het analyseren van het gebruik van haar apps maakt Newssupply gebruik van Firebase. Firebase wordt tevens aangeboden door Google en voor de gebruikmaking van deze dienst geldt hetgeen zoals hiervoor vermeld ten behoeve van Google Analytics.

De Apps van Newssupply maken tevens gebruik van Marketing cookies. De persoonsgegevens die via de apps worden verzameld kunnen door Newssupply worden verwerkt en beschikbaar gesteld aan adverteerders. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies in de betreffende App en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van deze cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

Newssupply stelt persoonlijke gegevens enkel beschikbaar aan adverteerders als u als gebruiker van onze apps daarmee akkoord bent gegaan. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen.

 1. Contactgegevens

Newssupply verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch. Newssupply, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66796970, gevestigd en kantoorhoudende te 1013 AP Amsterdam aan de Danzigerkade 4.

Per e-mail

contact@newssupply.com

Per brief

App Imperium B.V.

Danzigerkade 4

1013 AP Amsterdam

Nederland