Privacybeleid

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verwerkingsverantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid App Imperium B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66796970, gevestigd en kantoorhoudende te 1058 TX Amsterdam aan de Theophile de Bockstraat 37 O;
d. Website: de website onder www.newssupply.com;

1 Algemeen

1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers/categorieën van betrokkenen verwerkt.

2 Persoonsgegevens

2.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende gegevens over haar gebruikers:

  1. Naam;
  2. (E-mail)adres;
  3. Telefoonnummer

2.2 Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft doorgegeven, bijvoorbeeld:

  1. door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke;
  2. een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of
  3. doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke.

2.3 Indien Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal gebruiker geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Gebruiker is nooit verplicht zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken. Echter, indien gebruiker zijn of haar persoonsgegevens verstrekt, maar niet de gegevens verstrekt die Gebruiker verplicht is om te verstrekken, kan het zo zijn dat Verwerkingsverantwoordelijke de dienst niet kan uitvoeren.

3 Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens.

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van een gebruiker op basis van een wettelijke grondslag, zoals: toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

3.2 De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer enz.

3.3 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

3.4 Als de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen, voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.5 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen, voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.6 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist op grond van uw toestemming.

3.7 Daarnaast kan Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist op grond van uw toestemming

4. Minderjarigen

4.1 In sommige gevallen vraagt Verwerkingsverantwoordelijke expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Verwerkingsverantwoordelijke. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

5. Doorgifte aan derden

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

5.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die onder andere erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

5.1.2 Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instantie; of

5.1.3 Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.

5.2 Om de diensten te kunnen leveren, kan Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te sturen naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, neemt Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. [indien van toepassing: omschrijven welke waarborgen worden genomen.

6. Cookies

6.1 Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het [Cookiebeleid] van Verwerkingsverantwoordelijke dat [hier] gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt.

Profilering

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van profilering. Dit houdt in dat aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van gebruikers worden geëvalueerd, met name [economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren etc. Op basis van profilering kan Verwerkingsverantwoordelijke besluiten nemen die rechtsgevolgen voor een gebruiker hebben. De onderliggende logica voor dergelijke besluiten is de voorziening van Verwerkingsvoorwaarden optimaal aan te laten sluiten op de behoefte van de gebruiker. De verwachte gevolgen voor de gebruiker zijn niet onevenredig groot.

7 Rechten van gebruikers

7.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker heeft teven het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

7.2 Daarnaast kan gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

7.3 Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

7.4 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op [e-mailadres + postadres Verwerkingsverantwoordelijke], of contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via [contactgegevens].

7.5 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan privacy@newssupply.com.

7.6 Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl /.

8 Bewaartermijn

8.1 Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9 Beveiliging

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder versleutelde opslag en beveiligde dataverbindingen.

10 Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 25 juli 2019.